legenda: KDW - tereny dróg wewnętrznych KDZ - tereny dróg zewnętrznych, ZP - Tereny Zieleni Urządzonej, US - tereny Usług Sportu,
Kp - parkingi, U - tereny Usług Podstawowych, MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej